آمپلی فایر میکسر پاور صدا

پاور میکسر صدا

وقتی از یک میکروفن و یا پخش کننده صدا دریافت می شود، این صدا یک صدای خام می باشد و نیاز به نعغیرات و افزایش دامنه دارد. تعغیراتی از نوع میکس،زیرو بم،اکو،افکت،افزایش دامنه و… این تعغیرات را میکسر انجام می دهد. حال صدا با کمی افزایش دامنه و ایجاد تعغیرات نیاز است تا از باند پخش شود، از آنجایی که این سیگنال ضعیف می باشد توانایی پخش از باند را نخواهد داشت پس به دستگاهی نیاز است تا دوباره تقویت شود، این دستگاه پاور یا همان آمپلی فایر نام دارد. در دسته بندی های زیر انواع میکسرها و آمپلی فایر قرار داده شده است.

میکسر

انواع میکسرها از لحاظ تعداد ورودی، نوع افکت از شرکت های مختلف از نوع آنالوگ و دیجیتال قرار دارد.

پاور میکسر

پاور میکسرهای مختلف با ورودی های متنوع و قدرت های مختلف آمپلی فایر قرار دارد.

آمپلی فایر

پاور آمپلی فایرهای مختلف اهمی با توان خروجی متفاوت قرار دارد.

پاور, میکسر, امپلیفایر